• 1-jpg.jpg
  • 2-jpg.jpg
  • 3-JPG.jpg
  • 4-jpg.jpg
  • 5-jpg.jpg

Aktualności

14-06-2020

Czasowy regulamin oraz procedury "Covidowe" sali zabaw PAIDI

Drogi Rodzicu! 
Koniecznie zapoznaj się z poniższym tymczasowym regulaminem oraz procedurami obowiązującymi w sali zabaw PAIDI. 

 

Czasowy regulamin korzystania z sali zabaw PAIDI.
 
Opracowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dn. 1 czerwca 2020 r. dla funkcjonowania sal zabaw 
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
 
Z dniem 6 czerwca 2020 r. wprowadza się do odwołania następujące zasady korzystania z sali zabaw PAIDI.

1. Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

3. Każda osoba dorosła wchodząca do sali zabaw powinna zdezynfekow ręce płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu.

4. Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane (dotyczy dzieci), a opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie.

5. Dziecko nie powinno przynosić do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.

6. Zaleca się, aby podczas pobytu w sali zabaw regularnie myć ręce wodą z mydłem. Opiekunowie powinni dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed wejściem na teren sali zabaw i po wyjściu z niej.

7. Prosimy, aby do sali zabaw wchodzić po uzyskaniu akceptacji pracownika sali zabaw pełniącego dyżur w recepcji (przy wejściu) – taka regulacja ruchu ma na celu uniemożliwienie kontaktu osób wchodzących i wychodzących do sali zabaw.

8. Sala zabaw (w tym wszystkie przedmioty i sprzęty) będzie gruntownie czyszczona (wodą z detergentem) oraz dezynfekowana przed otwarciem. Druga (zgodnie z wytycznymi) dezynfekcja przeprowadzana będzie podczas obowiązkowej przerwy technicznej w godz. 16.00-17.00.

9. Zgodnie z zaleceniami, z sali zabaw usunte zostanąmałe zabawki z drobnymi elementami.

10. Obsługa sali zabaw regularnie dezynfekować będzie powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki).

11. Obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci oraz utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 2 metry.

12. Sala zabaw czynna będzie w godz. 13.00-20.00. W godz. 13.00-16.00 sala dostępna będzie dla klientów indywidualnych (dziecko przebywa w sali zabaw pod opieką osoby dorosłej). Po obowiązkowej przerwie technicznej planujemy udostępniać salę zabaw na organizację imprez okolicznościowych dla dzieci (urodziny/imieniny, itp.), które odbywać się będą w godz. 17.30-19.30. Wówczas (po przerwie technicznej) sala zabaw będzie niedostępna dla klientów indywidualnych, niebędących uczestnikami imprezy. Każdego dnia (najpóźniej do godz. 9.00) na profilu Facebook Nowe PAIDI Pleszew podawana będzie informacja, czy w danym dniu odbywać się będą urodziny/imieniny.

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci bądź opiekuna zakażenia SARS-CoV-2.

1. Ustalenie listy pracowników, dzieci i ich opiekunów (imię, nazwisko, numer telefonu) obecnych w tym samym czasie na sali i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba oraz zdezynfekowanie rzeczy, które mogły być przez nią używane.

 3. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników.

1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni  SARS-CoV-2.

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać wpuszczania dzieci i opiekunów na salę, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu/ miejscu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.